+48 605 740 451

radca@kancelariamakowiec.pl

Zasady Współpracy

Osobiste zaangażowanie w prowadzone sprawy

 

 

 

 

Osobiste zaangażowanie stanowi gwarancję profesjonalizmu, skrupulatności, rzetelności i uczciwości wobec Klienta, ale również dużej skuteczności w rozwiązywaniu problemów oraz terminowej realizacji zleceń. Priorytetem Kancelarii jest stały kontakt z Klientem, dlatego też systematycznie przekazujemy naszym Klientom bieżące informacje o przebiegu prowadzonych spraw.

 

 

 

 

Dostosowanie obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta

 

 

 

Usługi świadczone są przez Kancelarię w ramach stałej obsługi prawnej bądź też w zakresie realizacji pojedynczych zleceń.
Kancelaria świadczy zlecone czynności w swojej siedzibie lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu. W razie potrzeby świadczy doradztwo i pomoc prawną na dyżurach, spotkaniach negocjacyjnych, w urzędach lub w siedzibach przedsiębiorców.

 

 

 

 

Przejrzyste zasady rozliczeń

 

 

 

Świadczone przez Kancelarię usługi charakteryzuje najwyższa jakość, terminowość i profesjonalizm, jak również adekwatne wynagrodzenie, którego wysokość i forma są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniany jest potrzebny do udzielenia pomocy prawnej nakład pracy, wymagana wiedza specjalistyczna oraz stopień trudności i zawiłości sprawy, wartość przedmiotu sporu, jak również miejsce i termin świadczenia usługi. Honorarium ustalane jest w umowie z Klientem.
Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

 

 

 

Dopasowując się do potrzeb naszych Klientów, Kancelaria proponuje pięć systemów rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniższe systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

 

 

 

  • system wynagrodzenia kwotowego – wysokość wynagrodzenia jest ustalana z Klientem indywidualnie i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za sporządzenie opinii, prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, rejestrację spółki, przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Kwota wpłacana jest przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy lub w ustalonych wcześniej ratach.

 

 

 

 

  • system wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.

 

 

 

 

  • system wynagrodzenia godzinowego – wysokość wynagrodzenia określona jest w oparciu o stałą stawkę godzinową oraz czas pracy nad zleconym zadaniem. Wynagrodzenie stanowi zatem iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tego systemu rozliczeń Klient otrzymuje pod koniec miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania kompleksowe zestawienie podjętych czynności oraz czasu ich realizacji.

 

 

 

 

  • system ryczałtowo – godzinowy – wysokość wynagrodzenia obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w granicach uzgodnionego limitu godzin, natomiast w przypadku jego przekroczenia następuje rozliczenie według ustalonej stawki godzinowej.  System ryczałtowo ? godzinowy występuje najczęściej w przypadku stałej obsługi prawnej.

 

 

 

 

  • system wynagrodzenia z premią za sukces (success fee) – honorarium obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe niższe niż zwyczajowo przyjęte oraz wynagrodzenie dodatkowe (określone kwotowo bądź procentowo) za pozytywny wynik świadczonej przez Kancelarię usługi. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku osiągnięcia zakładanego celu (sukcesu). Tego typu system wynagrodzenia Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach o podwyższonym stopniu trudności i złożoności, wymagających nieprzeciętnego nakładu pracy.

 

 

 

 

 

Wymienione powyżej systemy rozliczeń nie wykluczają współpracy na innych zasadach – ustalonych indywidualnie z Klientem.

 

 

 

Stawki wynagrodzenia nie obejmują opłat sądowych, kancelaryjnych, wpisów, opłat skarbowych, kosztów administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń ani innych wydatków związanych ze zlecanymi sprawami. Powyższe opłaty uiszczane są przez Klienta bezpośrednio na wskazane rachunki bankowe sądów, organów państwowych, tłumaczy itd.

 

 

 

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

 

 

 

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

 

 

 

 

 

Poszanowanie zasad etyki i godności zawodu radcy prawnego

 

 

 

 

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych z zachowaniem najwyższych standardów, a zwłaszcza w zakresie bezwzględnego zachowania tajemnicy radcowskiej.

Dbając o dobro naszych Klientów zawsze kierujemy się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego oraz w Regulaminie wykonywania zawodu radcy prawnego.