+48 605 740 451

radca@kancelariamakowiec.pl

Publikacje

Lista publikacji

 

I.  Publikacje książkowe (monografie), rozdziały w książkach zbiorowych

 

 1. Makowiec A., Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8198-024-1; Wydawnictwo C.H. BECK, ss.406.
 2. Makowiec A., Kil K., Rozdział VI Trójfilarowy model bankowości niemieckiej i pozycja banków spółdzielczych [w:] Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski (red.) L. Kurkliński, E. Miklaszewska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-922099-7-3, Wydawnictwo Alterum, s. 89-102;
 3. Makowiec A., Ozimek A., Wpływ monokratycznego lub kolegialnego modelu organu wykonawczego jednostki podstawowej na pozycję ustrojową tego organu – analiza prawnoporównawcza na przykładzie rozwiązań przyjętych w Polsce, Niemczech i Francji [w:] Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich (red.) J. Podgórska-Rykała, M. Borski, Sosnowiec 2017, ISBN: 978-83-65682-54-3, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 141-160;
 4. Makowiec A., Stankiewicz K., Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną – instytucji kuratora i opiekuna [w:] Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami (red.) M. Borski, Sosnowiec 2017, ISBN: 978-83-65682-78-9, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 263-294;
 5. Makowiec A., Stankiewicz K., Zadania organów administracji publicznej na przykładzie zarządzania kryzysowego [w:] Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia (red.) J. Żylińska, I. Przychocka, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-62250-39-4, s. 272-288;
 6. Makowiec A., Prawna ochrona życia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery cywilizacyjne (red.) J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016, ISBN: 978-83-8019-224-9, Wydawnictwo Adam Marszałek
  Polska, 179-199;
 1. Makowiec A., Stankiewicz K., Problemy europejskiego poświadczenia spadkowego w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 i obecnych regulacji prawa polskiego, Seria: Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości V – Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, (red.) D. Gil, Lublin 2015, ISBN: 978-838061-119-1, Wydawnictwo KUL, s. 215-230;
 2. Makowiec A., Stankiewicz K., Status podmiotu ubiegającego się o rejestrację stowarzyszenia osób deklarujących narodowość śląską w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [w:] Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, TOM II, (red.) D. Gil, E. Kruk, Lublin 2015, ISBN: 978-83-8061-118-4, Wydawnictwo KUL;
 3. Makowiec A., Korzenie zapisu windykacyjnego w prawie rzymskim [w:] Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку, (przekład: Życie prawa: stan obecny i perspektywy rozwoju), Ukraina 2015, ISBN: 978-617-718193-3;
 4. Makowiec A., Przywora B., Ombudsman in Poland – an attempt of evaluation [w:] CER Comparative European Research 2015, Londyn 2015, ISBN: 9780-9928772-6-2;
 5. Makowiec A., Jurek Ł., From the issue about advisability of expanding the entitlements to parental leave for unemployed and students in Poland [w:] Pravni ROZPRAVY 2015, Czechy 2015, ISBN: 978-80-87952-08-5;
 6. Makowiec A., Nowak P., Concurrence of penal and administrative sanction – proposed solution [w:] Quaere 2015 – Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants, Czechy 2015, ISBN: 978-80-87952-10-8;
 7. Makowiec A., Macierzyństwo zastępcze w świetle ochrony praw człowieka [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Tom 3, (red.) J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7666-295-4, s. 198-213;
 8. Makowiec A., Wyłączenie członka SKO oraz osoby piastującej funkcję monokratycznego organu centralnej administracji rządowej w kontekście orzecznictwa TK, Seria: Współczesne problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV – Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (red.) D. Gil, Lublin 2014, ISBN: 978-83-7702-899-5, Wydawnictwo KUL, s. 391-405;
 9. Makowiec A., Wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego a polskie regulacje związane ze stwierdzeniem nabycia spadku [w:] Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, (red.)  Gil, Lublin 2014,  ISBN: 978-83-7702-898-8, Wydawnictwo KUL, s. 315-327;
 10. Makowiec A., Dębowski P., Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów związanych z rolnictwem ekologicznym, [w:] Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego, (red.) T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, P. Śwital, Lublin 2014, ISBN: 978-83-938073-2-1, Wydawnictwo KUL, s. 75-90;
 11. Makowiec A, Legal aspects of the advertisement on the Internet – the issue of sponsored links [w:] CER Comparative European Research 2014, Londyn 2014, ISBN: 978-0-9928772-0-0;
 12. Makowiec A., Nowak P., The criminal sanction in the Polish administrative law – selected issues [w:] Proceedings in Global Virtual Conference. The 2nd Global Virtual Conference 2014 (GV-CONF), Slovak Republic 2014, ISBN: 978-80-554-0866-8, ISSN: 1339-2778;
 13. Makowiec A., Discussion on the succession of legal protection arising out of the written interpretation of the provisions of tax law [w:] Quaere 2014 – Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants, Czechy 2014, ISBN: 978-80-87952-04-7, ETTN: 085-14-14028-06-2;
 14. Makowiec A, Jurek Ł., Taxation of services providing insurance for leased assets which accompany leasing services [w:] Quaere 2014 – Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants, Czechy 2014, ISBN: 978-80- 87952 – 04-7, ETTN: 085-14-14028-06-2;
 15. Makowiec A., Strategia Europa 220 – blaski i cienie [w:] Nowe strategie na nowy wiek granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, (red.) M. Chrośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Kraków 2013, ISBN: 978-83-937321-4-2, Wydawnictwo Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, s. 217-228;
 16. Makowiec A., Problematyka związana z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy [w:] Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, (red.) D. Gil, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-733-2, Wydawnictwo KUL, s. 377-386;
 17. Makowiec A., Reflections on the normative qualification of the institution of a disposal of an emptied mortgage place [w:] Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, (red.) Gil, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-803-2, Wydawnictwo KUL, s. 187-196;
 18. Makowiec A., Kil K., Zintegrowane ramy finansowe w Unii Gospodarczej i Walutowej – analiza projektu [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Wybrane problemy IV, (red.) S. Owsiak, Kraków 2013, ISBN: 978-83-9327963-0, Wydawnictwo Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 53-86;
 19. Makowiec A., Przybojewska I., Polish presidency – attempt of assessment: Implementation of the Priorities of the Polish Presidency of the EU Council in the Field of Judicial Cooperation in Civil Matters. A Draft Regulation on Succession [w:] Current developments of the European Union law 2011/2012, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63861-06-3, Wydawnictwo Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, s. 33-46;
 20. Makowiec A., Maritime delimitation from the point of exploiting natural resources of oceans and seas-the disputes and methods of settling them [w:] Spory międzynarodowe – wyzwanie dla współczesnego świata? International disputes – a challenge for the contemporary world?, (red.) Garnuszek, A. Surma, L. Mazur, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-63397-06-7, Wydawnictwo WPiA UW Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa, s. 59-81;
 21. Makowiec A., The right to citizenship in the context of a judgement pronounced by the Constitutional Tribunal on 18th January 2012 in case of granting citizenship by voivodes [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, (red.) Iwona Rzucidło, Lublin 2012, ISBN: 97883929677-6-7, Wydawnictwo Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, s. 334-348;
 22. Makowiec A., Limitation of the advancement of the mortgage in Polish and foreign legal system [w:] Milniky práva V Stredeurópskom priestore 2012 II, čast’, Bratysława 2012, ISBN: 978-80-7160-317-7;
 23. Makowiec A., Zasada trwałości decyzji administracyjnej według zasady ochrony praw nabytych [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, (red.) H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN: 978-83-7806-555-5, s. 270-286; 
 24. Makowiec A., Galas K., The legal analysis of surrogate motherhood – international and Polish perspective [w:] International Masaryk Proceedings vol. 3 2013, Czechy 2013, ISBN: 978-80905243-5-4, ETTN 069-13-13018-02-7;
 25. Makowiec A., Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych – rozporządzenie w sprawie dziedziczenia [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, (red.) J. M. Fiszer, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-60580-94-3, Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN s. 395-412;
 26. Makowiec A, Obywatel RP – kto to taki? Kilka uwag na temat obywatelstwa polskiego w kontekście unormowań konstytucyjnych i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] W piętnastą rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, (red.) R. Chęciński, T. Mądry, J. Sekulski, M. Sobolewski, Poznań 2012, ISBN: 978-83-63174-03-3;
 27. Makowiec A., Galas K., Analysis of the advertisement and representation issues in perspective of tax deductible revenue in a context of European law on the example of Polish solutions [w:] International Masaryk Proceedings vol. 3, Czechy 2012, ISBN: 978-80-905243-0, ETTN: 042-12-12017-12-5;
 28. Makowiec A., Dębowski P., Acting on the company detriment in Polish law along with legal-comparative remarks bases on German law and community law [w:] International Masaryk Proceedings vol. 3 2012, Czechy 2012, ISBN: 978-80-905243-0, ETTN: 042-12-12017-12-5;
 29. Makowiec A., Europeizacja prawa administracyjnego – zagadnienia dotyczące praktycznej realizacji przepisów [w:] Europeizacja Prawa Administracyjnego, (red.) I. Rzucidło, Lublin 2011, ISBN: 978-83-929677-8-1, Wydawnictwo Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, s. 62-68;
 30. Makowiec A., Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego [w:] Z działalności naukowej Sekcji Prawa i Postępowania Administracyjnego TBSP w roku akademickim 2010/2011, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-71-6, AT Wydawnictwo „LEX”, s.75-80;  

III.  Prace oryginalne artykuły w czasopismach

 1. Makowiec A., Remarks on the object of specific bequest under Polish law, Ad Alta – Journal of Interdisciplinary Research, 2015, Vol. 5 Issue 2, s. 43-48, ISSN: 1804-7890, ETTN 072-11-00001-01-4;
 2. Makowiec A., Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, Zeszyty Prawnicze, Warszawa 2014, ISSN: 1643-8183;
 3. Makowiec A., Sukcesja prawa do zastosowania się do otrzymanej pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Roczniki Administracji i Prawa, ROK XIV, Tom 1, Sosnowiec 2014, ISSN: 1664-9126, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 175-190;
 4. Makowiec A., Górski A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – rola w gospodarce Polski i perspektywy rozwoju, Societas et Ius nr 3, 2014, ISSN: 2299-9930, s. 25-45;
 5. Makowiec A., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. (C – 224/11) w sprawie BGŻ Leasing Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ubezpieczenia przedmiotu leasingu, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, z. 3, ROK XXIII, Toruń 2014, ISSN: 1230-5065;
 6. Makowiec A., Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane, Kultura – Media – Teologia, (18), nr 3, Warszawa 2014, ISSN: 2081 – 8971;
 7. Makowiec A. Charakter prawny rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2, Kraków 2014, ISSN: 1689-9601;
 8. Makowiec A, Zapis windykacyjny w prawie polskim w recenzowanym czasopiśmie naukowym Dokonania Młodych Naukowców, nr 4, Kraków 2014, ISSN: 2300 – 4436;
 9. Makowiec A., Rozważania na temat zapisu windykacyjnego i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci, Przegląd Prawno – Ekonomiczny, nr 26, Stalowa Wola 2014, ISSN: 1898-2166, Wydawnictwo KUL, s. 44-67;
 10. Makowiec A., Some considerations on the institution of a disposal of an emptied mortgage place, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, w rocznik 3, nr 1, 2013, ISSN/EISSN: 18047890;
 11. Makowiec A., Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym – zagadnienia dotyczące zakresu uprawnienia, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 6, Kraków 2013, ISSN: 2299-2383, Wydawnictwo LIBRON, s. 105-118;
 12. Makowiec A., W kierunku harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej – rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r., Roczniki Administracji i Prawa, nr XIII, Sosnowiec 2013, ISSN: 1644-9126, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 443-455;
 13. Makowiec A., Geneza uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w prawie polskim, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. 5, (red.) W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Kraków, 2013, ISSN 2084-4115, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 273-286,
 14. Makowiec A., Ograniczenie zasady posuwania się hipotek naprzód w polskim i w zagranicznych porządkach prawnych, Palestra, nr 5-6, 2013, ISSN: 0031-0344;
 15. Makowiec A., Galas K., The comparative analysis on problem of marketing action classification for the purpose of tax law in the perspective of European and Polish legal systems. The context of substantial law and legal theory, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, rocznik 2, nr 2, 2012 (Volume 2, Issue 2, year 2012), ISSN: 18047890;
 16. Makowiec A., Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, Monitor Podatkowy, nr 5, 2012 rok, ISSN: 1231-1855;
 17. Makowiec A., Interes organu podatkowego i podatnika na tle uregulowań zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (10, t.1), nr 3, 2012, ISSN: 1689-9601;
 18. Makowiec A., Glosa aprobująca do wyroku NSA dotyczącego kwestii wyłączenia piastuna funkcji ministra na podstawie art. 24§1 pkt 5 k.p.a. w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ nr 1, 2012, ISSN: 1689-960;
 19. Makowiec A, Dębowski P., Nauki prawne w perspektywie metodologicznego sporu naturalistów z antynaturalistami, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (10, t. 2),  nr 3, 2012, strony 30-42, ISSN: 1689-9601, s. 30-42;
 20. Makowiec A., Dopuszczalność zastępczego macierzyństwa w prawie polskim – rozważania de lege lata i de lege ferenda, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (6, t.1), nr 1, 2011, ISSN: 1689-9601;

IV.  Prace przeglądowe – repetytoria, materiały dydaktyczne

 1. Makowiec A., Rozdział 6: Przedsiębiorcy i ich oznaczenie [w:] Prawo cywilne część ogólna, Repetytorium, (red.) K. Brzeziński, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN:978-83-264-4095-3, s. 49-52;
 2. Makowiec A., Rozdział 7: Mienie i rzeczy [w:] Prawo cywilne część ogólna, Repetytorium, (red.) K. Brzeziński, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN:978-83-264-4095-3, s. 53-65;

V.  Prace pokonferencyjne 

 1. Makowiec ,       Środek            antyterrorystyczny     przyjęty           w ramach           Unii Europejskiej – rozważania na temat europejskiego nakazu aresztowania [w:] Wybrane problemy współczesnego prawa międzynarodowego. (red.) K. Lankosz, G. Sobol, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63896-11-9, Wydawnictwo Kasper, s. 124-149;
 2. Makowiec A., Granice wykonywania uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym [w:] Aktualne problemy prawa cywilnego, (red.) K. Brzeziński, Kraków 2012, ISBN: 978-83-63311-08-7, Wydawca Acclaim Studio Paweł Buchaniec, s. 92-118;
 3. Makowiec A., Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego [w:] Odpowiedzialność cywilna, (red.) Ł.J. Korporowicz, M. Kostwiński, Łódź 2012, ISBN: 978-83-60604-81-6, Wydawnictwo: Drukarnia cyfrowa i wydawnictwo Piktor, s. 133-140;
 4. Makowiec A., Problem legalizacji samowoli budowlanej powstałej przed dniem 1 stycznia 1995 r. [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjno-prawne wyzwania dla ustawodawcy, AT Wydawnictwo „LEX”, Kraków 2012, ISBN: 978-83-63155-08-7, s. 123-132;
 5. Makowiec A., Europejski Kodeks Dobrej Administracji w praktyce funkcjonowania administracji publicznej [w:] Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-55-6, AT Wydawnictwo „LEX”, 227-234;
 6. Makowiec A., Cebera A., Serafin M., Zapis na sąd arbitrażowy [w:] Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-25-9, AT Wydawnictwo „LEX”, s. 43-55;

VI. Prace popularnonaukowe

 1. Makowiec A., Przywora B., Przenoszenie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie, Kadry i Płace w administracji, nr 2, Wrocław, marzec – kwiecień 2016, ISSN 2080-4520;
 2. Makowiec A., Przywora B., Praca poza siedzibą pracodawcy, Kadry i Płace w firmie, nr 2 (3), , Wrocław marzec-kwiecień 2015, ISSN 2391-808X;
 3. Makowiec A., Przywora B., Rozliczanie pracy nadliczbowej przez członków korpusu sc, Kadry i Płace w administracji, Wrocław lipiec – sierpień 2015, ISSN 2080-4520;
 4. Makowiec A., Przywora B., Dodatkowy urlop wypoczynkowy urzędnika służby cywilnej, Kadry i Płace w administracji, nr 5, Wrocław wrzesień – październik 2015, ISSN 2080-4520;